tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Profeten Muhammads (fvmh) liv - kortversjonen


Foreldreløs som 6-åring

Muhammad (fvmh) var en araber fra Hashem- klanen i Quraish- stammen. Han ble født i Mekka omkring 570. Han kjente ikke sin far, Abdullah, som døde rett før hans fødsel, og hans mor Amina døde da han var seks år. Det foreldreløse barnet ble oppdratt av sin bestefar, en troende og vis stammeleder, og senere av onkelen Abu Talib som var en rik kjøpmann.
Den unge Muhammad (fvmh) arbeidet som hyrde; senere tok hans onkel han med på hans handlereiser. Han ble kjent for sin enestående ærlighet, vennlighet og klokskap. Den rike enken Khatija la merke til hans gode egenskaper og ansatte ham til å lede handelsfirma hennes.
De to respekterte hverandre, og respekten utviklet seg til kjærlighet, selv om Khatija var ca. 40 år og Muhammad (fvmh) kun 25 år. De giftet seg og levde lykkelig sammen i nesten 25 år inntil Khatija døde. De fikk seks barn sammen - fire piker og to gutter, men guttene døde dessverre som små. Da tidene ble harde for onkelen Abu Talib, tok Muhammad (fvmh) hans sønn Ali og slavegutten Zaid til seg og behandlet dem som om de var hans egne barn.
Muhammad (fvmh) levde i en tid med stor forfall hvor de arabiske stammer tilbad mange avguder ved det gamle tempel i Mekka, som kalles Kaaba. De trodde at gudene i Kaabaen ville ødelegge høsten eller forårsake tørke og sykdom hvis de ikke ofret til dem.
Det var da ikke alle som trodde på flere guder eller at figurer av tre og stein hadde noen som helst kraft. De betraktet den slags som overtro og mente tvert imot at det kun finnes en Gud. Muhammad(fvmh) tilhørte denne gruppen som araberne kaller hanif.

Muhammad (fvmh) blir profet

Muhammad (fvmh) trakk seg ofte tilbake for å be og tenke . Han foretrakk ensomhet i bergene omkring Mekka og ble der av og til i dagevis.
En dag viste en engel seg for ham. Det var Gabriel ( arabisk: Djibril), Guds sendebud. Gabriel sa til ham at det kun var en Gud , som het Allah og at Gabriel var hans sendebud. Muhammad ( fvmh) ble veldig redd og trodde han ble sinnssyk . Men da han kom hjem , lyttet Khatija på ham og overbeviste ham om , at det virkelig var Guds sendebud , og at Muhammad ( fvmh) var blitt kalt til å være profet.
Muhammad (fvmh) var ikke den første profet. Allah hadde i tidenes løp kalt mange mennesker til å være Hans sendebud. Den siste profet før Muhammad ( fvmh) var den salige Jesus av Nasaret (fvmh).
Muhammad ( fvmh) fikk vite at han skulle " vekke og advare " folk i Mekka , for de levde et syndig liv. De trodde , at hvis de bare ofret til avguder , var det likegyldig, hvordan de oppførte seg. De trodde ikke at det var et liv etter døden , hvor de ville bli belønnet eller straffet , etter hvordan de hadde levd deres liv på jorden. Det var Muhammads (fvmh) plikt å fortelle dette til så mange mennesker som mulig - og å overlevere nøyaktig det , Allah åpenbarte for ham, slik at alle også etter hans død kunne få et sant kjennskap til Allahs åpenbaringer.
I de neste 23 år viet Muhammad (fvmh) sitt liv til denne oppgave. Da han døde i 632, forelå der en fullkommen bok med alle åpenbaringer . Den ble kalt den hellige Koran.
Den religion som Muhammad (fvmh) hadde fått åpenbart , skulle verken oppkalles etter Allah eller Muhammad( fvmh) , men kalles islam, og dens tilhengere skulle kalles muslimer.

Maktens natt

Da Muhammad (fvmh) begynte å fortelle om det som skjedde og å forklare budskaps innhold, var det ikke mange som trodde på ham . Han hadde 40 år uten å ha hatt noen som helst religiøse opplevelser før. Alle kjente ham som en god og vennlig mann , som hadde sukse som handelsmann. Folk hadde vanskeligheter med å forestille seg ham som en religiøs profet.
Muhammad (fvmh) fortalte dem om sitt første syn. Det skjedde en natt , som kalles Laylat al- Qadr - Maktens natt eller Skjebnes natten.
Muhammad (fvmh) var alene på Hira- berget , da ham hørte en stemme kalle på ham og ba ham om å forkynne. Han så noen bokstaver av ild komme til synet, men han kunne ikke lese dem. Han hadde ingen utdannelse og Koranen beskriver ham flere ganger som den som verken kan lese eller skrive ( for eksempel sura 7, 158).

Forkynn i din Herres navn

Stemmen befalte ham å fremsi tre ganger , og så følte han noe gripe ham om kroppen og halsen, og han trodde han skulle dø .Stemmen sa også : " Oh Muhammad , du er Allahs sendebud, og jeg er Gabriel." Muhammad (fvmh) så nå engelen Gabriel stå i et sterk lys , som fylte hele himmelen og plutselig forstod han meningen med ordene og begynte å fremsi dem:

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn
Forkynn i din Herrens navn ! Han som skaper , skaper mennesket av en liten seig klump. Forkynn ! Se , Herren er den store Velgjører, som ved ( å la føre i ) pennen har undervist , undervist mennesket om ting det ikke kjente ( Sura 96, 1-6)

Åpenbaringen fortsatte med å advare folk mot å være egoistiske og korrupte . Menneskene visste ikke , at det ble holdt øye med dem , og at de en dag skal stilles for deres gjerninger mot Allah. Muhammad (fvmh) fikk vite , at han skulle bruke sine krefter på å komme nærmere Allah ( 96, 20).
Han skulle være modig og tale , uansett hva andre måtte mene om ham. Han skulle gi alle mulighet for å endre deres liv , før det var for sent. Han fikk også vite, at hans budskap ikke inneholdt noe nytt; det var mange andre profeter før ham , som fortalte om den sanne Gud, men menneskene hadde ikke lyttet til dem. Menneskene fortsatte deres egoistiske og syndige liv og tok ikke til hensyn ,at de gjorde ondt mot andre.
Muhammad (fvmh) skulle fortelle folk , at alt det de så inderlig - som penger, villaer , tøy og smykker, fine ansikter og kropper - ikke hørte til de virkelige verdier. Folk oppførte seg på måter , som ødela deres moral. Muhammads ( fvmh) budskap skulle få dem til å tenke dypere over det de gjorde , om det var godt eller ondt, om det var fornuftig eller dumt.
Muhammad ( fvmh) ble snart et mål for spøk og latter, men han fortsatte med å forkynne den tro, som Allah hadde åpenbart for ham. Han kunne ikke gjøre annet enn det , som den allmektige Allah hadde utvalgt ham til. det trøstet ham meget, at Koranen støttet ham personlig og forsvarte hans påstander:

" Deres bysbarn er aldeles ikke besatt ! Han har virkelig sett ham ved den klare horisonten ! Han var ikke tilbakeholden når det gjelder det skjulte ! Det var ikke en forkastet satans ord ! ( Sura 81, 22-25)

" Deres bysbarn farer ikke vill , og han tar ikke feil ! Ei taler han av eget påfunn ! Dette er intet annet enn åpenbaring som er åpenbart ! En veldig i makt hor undervist ham , begavet med innsikt Han stod der majestetisk i den høyeste horisont. Så nærmet han seg og svevet på to buelengders avstand eller nærmere . Så åpenbarte han for sin tjener det han åpenbarte . Ikke har fantasien oppdiktet det han så ! (Sura 53, 2-11)

De tre første tilhengere

Khatija, Ali og Zaid var Muhammads (fvmh) første tilhengere. De fleste medlemmer av Muhammads (fvmh) stamme ble meget opprørte og vendte seg mot ham. De trodde ikke på ham, og de var især vrede , fordi de kunne miste de store inntekter , de fikk hvert år fra de pilegrimer, som kom til Mekka for å tilbe avguder . Muhammad (fvmh) forkynte at det kun var én Gud , og at avgudene var verdiløse stykker tre og stein, som var meningsløs å tilbe.
En annen onkel til Muhammad , Abu Lahab , ble så vred på ham at han opphisset folk mot ham. Onkelen Abu Talib , som hadde oppdraget Muhammad (fvmh) , beskyttet ham , men han trodde ikke på Koranen. Han smilte når han så Muhammad (fvmh) og de to gutter , Ali og Zaid, be i så uverdige stillinger- han syntes.
Det var da noen som lyttet på Muhammad (fvmh) og innså at hans budskap var fornuftig. Ordene i Koranen var så maktfulle og annerledes, at de fikk folk til å tenke dypere over tilværelsen . noen av ordene var meget direkte og fortalte folk , hva de kulle gjøre. Andre ord rystet dem , fordi de advarte folk mot å være egoistiske og onde - og folk visste jo, at det hadde der vært . Når folk angret det de hadde gjort trøstet Muhammad ( fvmh) , at Allah alltid ville ta imot dem og tilgi dem - hvis de ville endre deres levevis og leve på den måte, som Allah ønsket.

Folk tilslutter seg

De mennesker , som hørte mest interessert til Muhammad (fvmh) , var folk som ble undertrykt , eller som hadde hatt ulykkelig liv - for eksempel slaver og kvinner. Muhammad (fvmh) fikk også tak i en del unge mennesker , og skapte vrede hos de eldre . De anklagde ham for å splitte familier og å lede de unge på avvei ved å fjerne dem fra forfedrenes tro.
Muhammad (fvmh) svarte , at han kun ønsket å bringe den nærmere til Allah - og det kunne inni mellom skape uro og splittelse . De , som trodde måtte velge Allah og Korannen frem for noe annet - selv deres familier og gamle skikker. De måtte under alle omstendigheter følge Koranen. Det ble kalt underkastelse elle islam. De, som underkaster seg , ble kalt muslimer. Kvinner og menn var like i islam. De var like mye verdt i Allahs øyne og hadde like stort ansvar. Ethvert menneske er et selvstendig vesen , som må ha sine egne beslutninger og bære sitt eget ansvar.

Omskriftene

Ti år etter den første åpenbaring var Muhammads (fvmh) humør ikke det beste. To av hans nærmeste døde: Khatija og onkelen Abu Talib . han prøvde å flytte til byen Taif, men innbyggere forfulgte og latterliggjorde ham, så han vendte tilbake til Mekka .
Plutselig fikk Muhammad (fvmh) en ny, strålende åpenbaring: Laylat al- Miraj - Oppstigningen til Paradis. Han så i et syn de høyeste himler - og ble styrket i tro.
Etter å ha forsøkt å omvende folk i Mekka i 12 år, ble Muhammad ( fvmh) oppfordret til å dra til byen Yathrib for å bli dens leder. Han tok imot oppfordringen , og byen ble kjent som Madinat al-Nabi ( Profetens by ) - eller bare Medina.
Muhammad (fvmh) oppfordret sine tilhengere til å ta med ham til Medina - eller søke tilflukt hos de kristne , når de ble forfulgt og ydmyket . Det er ikke noe merkelig i , at Muhammad (fvmh) i dette tidspunkt oppfordret sine tilhengere til å søke hjelp hos de kristne . For ham var det ingen tvil om at islam i det fundamentale var felles for jødene og de kristne. Han hadde stor ærbødighet for diss " Bokens folk" , og han følte seg overbevist om , at de ville motta forfulgte muslimer med barmhjertighet.

Muhammad (fvmh) får suksess

Muhammad (fvmh) ble en suksessfull hersker i Medina - og der mottok han de siste åpenbaringene av Koranen. Noen enkelte ganger talte Allah til ham gjennom Gabriel. Muhammad (fvmh) beskrev engelen som en uhyre stor skikkelse - eller bare som et par øyner , som syntes til å betrakte ham fra alle sider.
Andre ganger kom budskapet uten varsel til Muhammad ( fvmh) , når han var ute og rydde eller underviste folk. Av og til kom det som et direkte svar på et bestemt spørsmål eller et direkte eller et problem som Muhammad (fvmh) hadde tumlet med .
Atter andre ganger falt han i en trans- lignende tilstand. Han kunne tape bevissthet eller bli meget varm og gjennombløt av svette.
Av og til var stemmen helt utydelig. Andre ganger var stemmen klar og han kunne forstå hvert eneste ord. Muhammad (fvmh) var alltid påvirket av åpenbaringene - noen ganger så voldsom at han følte at han skulle dø. Han uttalte i en hadith : " Jeg har ikke mottatt en åpenbaring , uten at jeg har følt at , at min sjel ble revet ut."
Hver eneste gang Muhammad (fvmh) hadde mottatt en åpenbaring og var kommet til seg selv , gjentok han budskapet for noen vitner , som lærte det utenatt.

Muhammad ( fvmh) var ikke forfatter

Det er verdt å bemerke seg , at Muhammad (fvmh) aldri påstod å ha skrevet Koranen. Enhver muslim vet , at han ikke har gjort det. Et stort antall av hans uttalelser og læresetninger er blitt samlet av hans tilhengere - og de har en helt annen stil enn åpenbaringene i Koranen.
Muhammads (fvmh) uttalelser kalles hadith. Hadith er det alminnelige arabiske språk , som ble talt på Muhammads (fvmh) tid. Språket i Koranen er derimot helt enestående og annerledes enn i noen annen bok . Muslimene er overbevist om , at Koranen er Allahs ord . Muhammad (fvmh) mottok dem bare som Allahs talerør og videregav dem helt nøyaktig til andre.
Koranen er skrevet i en blanding av prosa og poesi. Den har en meget sterk rytme , som har en betydelig effekt på muslimer, når de lytter til dens ord, så mye mer som den alltid fremsies i et "messene " tonefall. Da Muhammad (fvmh) begynte å fortelle om sine åpenbaringer , ba hans motstandere ham om å utføre noen mirakler for å bevise , at han virkelig var Allahs profet. Han svarte at han var et ganske alminnelig menneske og på ingen måte guddommelig . Han var heller ikke en mirakelmaker , den salige Jesus (fvmh) var den profet , som utførte de store mirakler. Men selve Koranen var et rent mirakel , og det hans tilhengere hadde bruk for.
" De som intet vet sier . `Hvorfor taler ikke Gud til oss ? Hvorfor kommer ikke et tegn til oss ? Slik snakket også tidligere generasjoner . Menneskehjertenes er like. Men , Vi har klargjort Ordet , for folk som har visshet. ( Sura 2, 112)

Muhammad (fvmh) trodde fast på det budskap , som han videregav . Allah hadde alltid beroliget ham og garanterte for hans hederlighet.
for eksempel sa Allah engang: " Sannelig, de vantro er nær ved å få deg til å miste fotfestet med sine blikk når de hører Formaningen og sier `Han er sannelig besatt !` Men dette er intet annet enn en formaning for all verden ! " (Sura 68, 51-52)

Muhammads (fvmh) triumftog til Mekka

I 630 var Muhammad (fvmh) blitt en mektig hersker. Han dro tilbake til Mekka i spissen på en hær på ti tusen. Innbyggerne i Mekka var klare over , at slaget var tapt . De overgav seg og fryktet hevn. Men Muhammad (fvmh) var ikke hevngjerrig . Han gikk stille inn i byen sammen med den store arme. Han oppfordret alle til å be til Allah . Han gikk til Kaabaen og ødela avgudene.
Muhammad (fvmh) var en gavmild seierherre, og han tilgav alle , som hadde motarbeidet ham og hans tilhengere . Snart var alle i Mekka omvendt til islam , og Mekka av utropt til Allahs hellige by. Det var kun muslimer , som måtte få adgang til byen.
Muhammad (fvmh) sendte også ekspedisjoner inn i Arabia i 630 . De skulle få beduinstammene til å bøye seg for hans overhøyhet. Stammene ble ikke tvunget til å gå over til islam , men de skulle betale en årlig skatt til den islamske ledelse i Mekka .
Muhammad ( fvmh ) fikk kun to år å leve igjen. Før han dødde , hadde han sørget for , at Koranen var blitt overlevert og forstått. Da åpenbaringene var avsluttet , fortalte Allah Muhammad ( fvmh ) rekkefølge. Det var ikke i samme rekkefølge Muhammad ( fvmh ) hadde mottatt dem i . De korte suraer på slutten av Koranen , var faktisk dem han mottok først , men de lange suraer i begynnelsen av Koranen ble mottatt senere i Medina . Muhammad ( fvmh ) ble bedt til å gjengi Koranen i den riktige rekkefølge mange ganger - og en engel holdt øye med , at han gjorde det helt korrekt. Og det er den rekkefølge, som finnes i Koranen den dag i dag .
Muhammads ( fvmh) siste åpenbaring finnes sannsynligvis i sura 5,5:

" I dag har Jeg fullbrakt deres religion , og fullbyrdet Min nåde mot dere , og godtatt Islam som religion for dere… (Sura 5, 5.)

Den salige profet Muhammad ( Guds fred være med ham ) døde den 8.juni 632. Det er den 12. Rabi' al - Awwal 11 AH i følge den islamske kalender.


Artikkelen er hentet fra http://www.islamnorge.cjb.net/

 


‹‹ Tilbake


Profeten

Livshistorien Profetens karakter Mer om Profeten
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024