tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Profetskapets avslutning


Er Gud vår tros fiende?

Profetskapet er en delikat sak. I følge Den Hellige Qur'an er ideen med profetskap en sådan grunnleggende artikkel i troen, at den som tror på dette er en troende og den, som ikke tror på det er en vantro. Hvis en mann ikke tror på en profet, så er han en vantro.

Det samme, hvis han tror på påstanden fra en svindler, som sier at han er profet, så blir han en vantro. I en så alvorlig og viktig sak kan det slett ikke tenkes, at Allah den Allvitende kunne ha glemt noe. Hvis det var meningen, at det skulle være en profet etter Muhammeds (saw) tid, så ville Allah ha gjort den mulighet klart i den Hellige Qur'an, eller Han ville ha forlangt av Profeten (saw) til å komme med en klar erklæring om dette. Allahs Apostel ville aldri ha været død uten å ha forvarslet
hans folk om, at andre apostler ville etterfølge ham, og hans følgere derfor også skulle tro på disse etterfølgende profeter.

Hadde Allah og Hans Budbringer (saw) skjult muligheten for nye profeter etter Muhammed (saw), ville dette etterlate oss i et dilemma: Ville vi så gå ut fra Islam, hvis vi ikke troede på tilstedeværelsen av nye profeter? Da ville alle observasjoner, som ummah'ene har gjort i de siste 14 århundreder, og som bekrefter at profeten Muhammed (saw) var den siste profet, være usanne og misvisende. Kunne Allah og Hans Budbringer (saw) virkelig bringe vår tro i fare? Nei!

La oss si, at adgangen til profetskapet var åpent bare et øyeblikk og en ny profet kom, og at vi avviste ham uten frykt. Hvis Allah så på Dommedagen stilte oss til regnskap for vår avvisning, kunne vi ved hjelp av Qur'an og ahadith bevise (Allah forby det), at Allah og Profeten (saw) hadde ledet oss på avveie med hensyn til den nye profet og dermed dømt oss til å være vantro. Men vi skal ikke frykte, at Allah den Allmektige vil straffe oss for å følge Hans vei. De, som skal frykte Allahs straff, er de som tror på nye profeter, selv om det er ingen bevis for dette i Qur'an og i ahadith. De vil få det meget vanskelig med å forsvare seg selv på Dommedagen foran den Allmektige Gud. For de, som
handler imot Qur'an og Profeten (saw), vil uten tvil bli straffet.

Behøver vi en profet nå?

Det andre punktet, som krever overveielse, er at profetskap ikke er en kvalitet, som skal oppnås av noen person, som skal bevise over for seg selv, at han er verdig til det, gjennom bønner og riktige gjerninger. Det er ei heller en ting, som blir oppnådd som en belønning, som annerkjennelse for god tjeneste. Profetskap er et ministerium og Allah utpeker noen personer til dette ministerium til å utføre et spessielt behov.

Når et slik behov oppstår utpeker Allah en profet til å utføre det. Allah sender ikke i hurtig rekkefølge profeter, når det ikke er behov for det, eller når behovet er blitt tilfredsstillet. Når vi henviser til Qur'anen er det fordi, vi vil finne omstendighetene for det når Profeten ble utpekt av Allah. Vi vil se, at kun under fire omstendigheter er det blitt sendt en Profet til denne verden.

1. For det første, var det et behov for å sende en profet til en spesiell nasjon, hvor det ikke var sendt en profet før, og hvor en meddelelse, som ble bragt av en profet fra en annen nasjon, ikke ville være nådd ut til befolkningen.

2. For det andre, var det behov for å utpeke en profet fordi budskapet fra en tidligere profet var blitt glemt av folket, eller fordi læren fra de tidligere profeter var blitt forfalsket, som derfor umuliggjorde å følge budskapet.

3. For det tredje, hadde folket ikke motatt det fulle budskap fra Allah gjennom en tidligere profet. Derfor ville etterfølgende profeter bli sendt, for å fullføre budskapet om religionen fra Allah.

4. For det fjerde, var det behov for en annen profet til å dele ansvaret for embedet med den første profet.

Det er tydelig at ingenting av de overstående behov, behøver å bli fullført etter Profeten Muhammad's (saw) komme. Den Hellige Qur'an sier, at Profeten Muhammad (saw) er blitt sendt som en overbringer av instrukser for hele menneskeheten.

Den kulturelle verdens historie består av vitnesbyrder ut fra fakta, siden Den Hellige Profet's komme og frem til idag. Slike forhold har alltid vært fremherskende i den verden, som var klar til å utbringe budskap til alle nasjoner for alltid. Derfor behøver ingen nasjoner profeter etter tiden med Profeten Muhammed (saw). Den Hellige Qur'an ,ahadith og de biografiske detaljer om Muhammad's (saw) liv, er vitne om de Guddommelige budskaper, som er blitt bragt til denne verden av den Hellige Profet, som er intakte og originale. Åpenbaringen om profetskapet har ikke vært utsatt for forfalskning. Ikke et eneste ord er blitt tilføyet eller fjernet fra den Hellige Qur'an som Profeten (saw) bragte til denne verden fra den Allmektige Allah, ei heller kan noen tilføye eller fjerne noe fra den inntil dagen for Gjennoppstandelsen.

Oppgaven er fullført

Budskapet som Den Hellige Profet (saw) utbredte med ord og handling, er blitt overbragt til oss på en så omfattende, ren og orginal måte, at vi føler, at vi lever i de omgivelser og på den tid Profeten (saw) selv levde.

På den måte er den andre betingelsen, under hvilken profeter er sendt til denne verden, også fullført.
For det tredje bekrefter, Den Hellige Qur'an klart, at Allah har avsluttet den Guddommelige misjon gjennom Profeten Muhammad (saw). Derfor er det ikke plass til en ny profet for å bære den Guddommelige misjon til fullførelse.

Med henvisning til den fjerde betingelse kan sies at hvis, det hadde vært bruk for en partner, så ville han ha vært utpekt i samme tid som Profeten Muhammad (saw), for å dele byrden i hans profetskap. Siden det ikke er blitt utpekt noen med-profet, så står denne betingelse også som oppfyllt. Vi skulle derfor se oss omkring etter en femte betingelse under hvilken en ny profet kanskje ville bli utpekt etter Muhammad (saw). Hvis en mann hevder, at mennesker er fallt i synd, og derfor har behov for en profet, til å forbedre det forfallne folk, skal vi spøre ham: Når vil en profet komme og innføre regler, som vi kun skal bruke til å forbedre vår arbeid?

En profet er utpekt så, at han skal være mottaker av Guddommelige åpenbaringer. Guddommelige åpenbaringer er sendt med en uttrykkelig mening, nemlig å videregi et nytt budskap eller å rette det gale, som har sniket seg inn i en tidligere religion.

Når den Hellige Qur'an og Sunnah fra Profet (saw) er blitt bevart i den originale og omfattende utgave, og når den Guddommelige misjon er blitt utført av Muhammad (saw), så er alle mulige behov for Guddommelige Budskaper blitt tilfredsstillet og der er kun behov for å reformere det onde i menneskeheten, men det er ikke bruk for profeter.


Artikkelen er hentet fra http://www.islamnorge.cjb.net/


‹‹ Tilbake


Profeten

Livshistorien Profetens karakter Mer om Profeten
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2019