tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Sunnah - en kilde i Islam


Profeten (saws) har sagt at han har etterlatt seg to tunge ting blant oss. Hvis vi holder fast på dem, vil vi aldri gå vill. Allahs bok og Hans profets sunnah. [Muwatta Malik 46.1.3]

Koranen sier selv at Allah sendte oss profeten (saws) for å resitere Koranen for oss, rense oss, lære oss Skriften og Visdommen.

Således har Vi sendt dere et sendebud fra deres midte, for å opplese Vårt ord for dere, rense dere, og lære dere skriften [al-Kitab] og visdommen [al-Hikmah], lære dere det dere ikke visste. [2:151]

Skriften er Koranen og visdommen er sunnah. Sunnah er bevart i rapporter som først ble pugget, og senere nedskrevet. Rapportene fra ting som profeten (saws) sa, beordret, forbød, aksepterte og beskrivelser av ham og hans liv, kalles ahadith [flertall av hadith].

Dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem som har autoritet blant dere (…) [4:59]

Si: ”Om dere elsker Allah, så følg meg, og Allah vil elske dere, og tilgi deres synder. Allah er tilgivende, nåderik!” [3:31]

Vi er blitt beordret om å ikke bare adlyde profeten (saws), men også å følge ham i hans sunnah.

Enkelte påstår at følgende ayah innebærer at profeten (saws) kun skulle etterlate seg Koranen og at det var den eneste oppgaven hans:

Sendebudet påligger bare forkynnelsen. Allah vet om det dere tilkjennegir, og det dere skjuler. [5:99]

Men her står det ikke at profetens (saws) oppgave er å overlevere Koranen. Det står at hans oppgave er å overlevere budskapet [al-balagh]. Hva dette budskapet går ut på, finner vi i bl.a. følgende ayah:

Han er det som lot fremstå blant det ulærte folket et sendebud fra dem selv, for å resitere Hans ord for dem, og for å rense dem, og lære dem Boken og Visdommen. [62:2]

Slik ser man at den Hellige Koranen etterlater ingen uklarhet om det faktum at profeten (saws) ikke er ment å bare resitere versene og la det være opp til folket å tolke og bruke dem hvordan de enn vil. Han er heller sendt for å ”lære bort” Boka. Siden det ikke er nok å lære bort Boka er han også sendt for å lære bort "Visdommen” som er noe i tillegg til Boka. Ennå er ikke dette nok, så profeten (saws) må også ”rense folk” som innebærer at den teoretiske læringen av Boka og "Visdommen” må følges med en praktisk trening for å gjøre det mulig for folk å bruke Boka og Visdommen på den måten Allah krever av dem. [Mufti Taqi Uthmani: Authority of Sunnah, egen oversettelse]

Tawatur

Hvordan vet vi at Koranen slik vi leser den i dag er akkurat slik profeten (saws) resiterte den? Gjennom det som kalles tawatur: at noe har så mange uavhengige sanne fortellerkjeder at det ikke er mulig at så mange skal ha funnet på det samme. Slik som vi vet at Djenghis Khan har levd og erobret så så mye. På samme måte er det flere ahadith som er mutawatir: altså har oppnådd graden av tawatur. Skal man forkaste disse ahadith, bør man prinsipielt også forkaste hele Koranen, siden de er begge bevart av Allah gjennom tawatur.

Er det nok å kunne arabisk?

Et bevis på at sunnah er noe vi er bundet til å følge, er at det ikke er mulig å forstå hele Koranen uten ahadith. Hvem var Abu Lahab fra sura 111? Hvem er ashab al feel (elefantfolket) fra sura 105? Hvor mange er det som begynner resitasjonen av surat al baqarah ved å si ”alam”? Grunnen til at vi leser det alif-lam-meem, er at vi har lært det gjennom profetens sunnah. Dette er alle klare bevis på at vi ikke klarer å forstå hele Koranen uten hjelp av sunnah, vi klarer ikke engang resitere den ordentlig.

Vi skal nå se nærmere på et par hendelser som viser viktigheten av ahadith.

Abu `Ubayd Al-Qasim bin Sallam rapporterte fra Ibrahim at-Taymi at han sa "Abu Bakr As-Siddiq (ra) ble spurt om Allahs utsagn 'wa fakihatan wa abba (80:31)' og han svarte 'hvilke skyer ville skygge meg og hvilken jord ville bære meg hvis jeg sa om Allahs bok noe jeg ikke har noen kunnskap om?'''
Anas sa "Umar bin al-Khattab resiterte "'abasa wa tawalla" (surah 80) og da han nådde denne ayah 'wa fakihatan wa abba' sa han 'vi vet allerede hva al fakihah er, men hva er al abb?' Så svarte han 'ved ditt liv, Ibn al-Khattab, dette er noe byrdefullt (dvs. unødvendig å spørre om)' [Tafsir Ibn Kathir, egen oversettelse]

Dette er også rapportert av bl.a. tafsirene til Qurtubi, Tabari og Suyuti. Selv sahaba (ra) trengte forklaring av Koranen. De forstod ikke ordet "abba". Og forklaring finner vi i tafsir som er basert på ahadith.

Ibn `Abbas, måtte Allah være fornøyd med ham, sa "Jeg visste ikke hva 'Fatir as-samawati wal-ard' (35:1) betyr til to beduiner kom til meg, stridende om en brønn. Den ene av dem sa til sin følgesvenn 'ana fatartuha' betydende 'jeg startet den.'" [Tafsir Ibn Kathir, egen oversettelse]

Vi vet i dag at "fatir" betyr "skaper". Også dette er rapportert i bl.a. tafsirene Qurtubi, Ibn al Jawzi, Suyuti, Ibn 'Ajibah, Ruh al Ma'ani. Dette er eksempler på kjente, lærde sahaba (ra), som vokste opp i samfunnet som pratet det klassise språket brukt i Koranen, men som likevel ikke forstod alt. Skal vi som verken er lærde eller har på langt nær mulighet til å lære oss språket like godt som dem kunne forstå hele Koranen uten hjelp?

Hele Islam kun ut fra Koranen?

Dessuten er vi ikke i stand til å praktisere Islam ordentlig uten hjelp fra sunnah. Det står klare ordre i Koranen om å be, men hvordan det skal gjøres, står ikke klart i Koranen. At f.eks. fajr sine fard bes som to rak'at står ikke i Koranen, men det er klart bevart gjennom tawatur i sunnah. Vi ville dessuten ikke vite hvordan man gir zakah, selv om vi er blitt beordret om det også i Koranen. Disse eksemplene er blant de to viktigste i Islam, og selv ikke disse klarer vi å forstå reglene rundt uten hjelp fra sunnah. Det er også noe å tenke på at Allah aldri kun har sendt en bok til et folk. Han har alltid sendt en profet, enten med eller uten bok. Men aldri har Allah sendt kun en bok uten en profet. Hvis profetene kun er "postbud" som skal bringe menneskene bøker, hvorfor var det da så mange profeter som ikke leverte noen bøker, og kun kom med sin uskrevne praksis? Noen som ikke vet bedre mener at Allah kun har beskyttet Koranen, og at sunnah dermed er åpen for å bli tuklet med, ut fra følgende ayah:

Sannelig, vi har åpenbart Formaningen, og Vi er sannelig dens Beskytter. [15:9]

Men fakta er at siden Allah kun aksepterer Islam som religion fra oss, slik som i ayah sitert under, og vi ikke klarer å forstå Koranen uten sunnah, er det nødvendigvis slik at sunnah også er bevart. For Allah har skapt oss for at vi skal følge Islam, og for at dette skal være mulig, må nødvendigvis hele Islam bevares, som vi har sett også inkluderer sunnah.

Hvis noen ønsker annet enn Islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det hinsidige liv vil han være blant taperne. [3:85]

Et praktisk eksempel i Koranen

Tidligere, om kveldene under Ramadan, var det haram å ha samleie med sin kone hvis man hadde sovet etter iftar. Det var altså slik at hvis noen sovnet etter solnedgang, kunne man ikke ha samleie før neste kveld igjen, selv om dagens faste var over. Denne regelen ble innført av profeten (saws), og står ingen steder i Koranen. Men noen muslimer brøt denne regelen og hadde samleie etter å ha sovet likevel. Allah referer til dette i Koranen, ved å først kritisere de som brøt regelen, og så avvikle dette forbudet. Altså: det ble samtidig gjort tillatt i det samme verset, som vi skal se.

Det er blitt tillatt for dere, under fastenettene, å ha samleie med deres hustruer. De er en kledning for dere, og dere for dem. Allah vet at dere har bedratt dere selv, og Han har vendt seg i nåde mot dere og har tilgitt dere. Så nå kan dere ha samleie med dem, og søke det som er Allahs ordning for dere. Spis og drikk til en hvit tråd kan skilles fra en svart i daggryet. Så skal dere fullføre fasten til kvelden. [2:187]

Dette beviser at det ikke var tillatt å ha samleie under fastenettene etter søvn tidligere. De som brøt regelen blir kritisert for ha bedratt seg selv (kuntum takhtanona anfusakum). At Han tilga dem (fa taba 'alaykum), betyr at de syndet (det er synder som tilgis). At det fra nå av er tillatt (fa al an bashiruhunna) betyr at det var forbudt tidligere. Siden dette forbudet gjaldt, og det var syndig å bryte det, beviser det at profeten (saws) fikk åpenbaring i tillegg til Koranen, som vi er bundet til å følge. Og det er nettopp dette som er sunnah. Dette forbudet står ingen steder i Koranen, men det er rapportert om det i ahadith (bl.a. Sahih al-Bukhari 6/35). Vi ser her et klart eksempel på at vi ikke finner alt Allah krever av oss i Koranen, og vi må ty til ahadith for å kunne følge Islam. 


Kilder:

http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?HD=1&ID=2611&CATE=120
http://ccminc.faithweb.com/iqra/articles/authsun/
"Viktigheten av Sunnah", foredrag av mawlana Zulqarnain S. Madni
http://www.lamppostproductions.org/articles/abdullahali/KORAN_ENOUGH.pdf


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2021