tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Hvor er Allah?


Spørsmål

Hvordan burde en muslim svare på hvor Allah den Allmektige er? Ettersom dette er en stor aqidah-forvirring blant ummah.

 

Svar

I Allahs navn, den Mest Barmhjertige, den Mest Nåderike,

Spørsmålet «hvor er Allah?» er noe som aldri ble debattert eller gjort til en diskusjonssak blant muslimene opp gjennom tidene og epokene. Uheldigvis, på grunn av enorm uvitenhet om vår deen, bruker og sløser visse muslimer sin verdifulle tid på å krangle om smålige og uvesentlige saker, og glemmer sine virkelige plikter og ansvar.

Troen (aqidah) man må ha angående sin Herre og Skaper er at Allah den Allmektige er En, det er ikke noe lik Ham, det er ingenting som kan overvelde Ham, det er ingen gud utenom Ham og Han er Evig uten noen begynnelse og Han er Varig uten endelse. Han vil verken forsvinne eller slutte å eksistere og ingenting skjer uten at Han vil det. Ingen forestillingsevne kan forestille seg Ham og ingen forstand kan begripe Ham. Han er forskjellig fra ethvert skapt vesen.

 Allah den Høyeste sier om Seg Selv:

 «Det er ingenting slik som Ham.» (42:11)

 Og Han sier i Surah al-Ikhlas:

 «Og ingen er Hans like.» (12:4)

 På grunn av det ovennevnte og andre tekster i Koranen og Sunnah er en av de store trossetningene en muslim må ha angående Allah den Høyeste, at det er ingen skapelse som er lik Ham. Hvis Allah blir ansett til å være lik, eller likner, eller har noen egenskaper som Sin skapelse, så vil det være vantro (kufr).

 Imam Abu Hamid al-Ghazali (måtte Allah vise ham nåde) skriver:

 «Den som tror at Allah har en kropp sammensatt av organer er en avgudsdyrker... Den som tilber en kropp er ansett som vantro ifølge konsensus blant alle lærde, både av de tidlige lærde (salaf) og de senere lærde (muta'akhirun).» (Iljam al-Anam an Ilm al-Kalam, 6-8)

Hvis en tror at det ikke er noe liknende Allah på noen måte, er så hans aqidah riktig og det er ingen behov for uenighet og argumentasjoner. Jeg tror ikke at det er en muslim som virkelig tror at Allah er lik som Sin skapelse på noen måte, derfor bør uenighet og argumentasjoner unngås. Hvis noen tror at Allah har hender, føtter, ansikt, osv... som er lik Hans skapelse, så vil denne personen tre ut av islams fold uten tvil. 

For det første, når det gjelder spørsmålet «hvor er Allah?», burde man huske at dette er ikke noe man vil bli spurt om på Dommedagen. Vi har behov for folk som heller virkelig lærer seg om det grunnleggende i islam, enn at de engasjerer seg selv i disse sakene. De som karangler og forårsaker ødeleggelse med slike saker er vanligvis uvitende om til og med det grunnleggende i salat, zakat, hajj, osv... Vi trenger virkelig å våkne opp og ta til vettet

For det andre er spørsmålet i seg selv galt. Vi spør om hvor et vesen, som lever i tid og rom, oppholder seg. For eksempel, tiden omslutter meg, noe som betyr at jeg lever i tid og jeg har en kropp som må fylle noe rom. 

Allah, Mektig og Majestetisk, er imildertid Skaperen av tid og rom. Hvis vi begrenser ham til noe tid eller rom, vil dette medføre at vi gir Ham likhet til Hans skapelse ved å gi Ham en kropp, ettersom rom er begrenset. Hvis en sier at Allah er overalt, så er dette feil, ettersom 'overalt' er begrenset og slutter et sted, mens Allah ikke er begrenset. 

På lignende måte er det å si at Allah er på jorden, himmelen, solen, tronen, osv... også feil, siden alle disse tingene er begrenset, og å begrense Allah til noe skapt er kufr. 

Imam al-Tahawi (måtte Allah vise ham nåde) skriver i sin berømte al-Aqida al-Tahawiyya: 

«Han (Allah) er hinsides å ha begrensninger lagt på Ham, eller innskrenkelser, eller deler eller lemmer. Han er heller ikke rommet av seks retninger som alle skapte ting er.» (s.9). 

Imam al-Nasafi (måtte Allah vise ham nåde) skriver: 

«Han (Allah) er ikke en kropp (jism), eller et atom (jawhar), Han er heller ikke noe formet (musawwar), eller en begrenset ting (mahdud), eller en nummerert ting (ma'dud), eller en porsjonert eller delt ting, eller en sammensatt ting (mutarakkab), og heller ikke kommer Han til ende i seg selv. Han blir ikke beskrevet som substans (al-ma'hiya), eller som kvalitet (al-kayfiyya), Han er heller ikke plassert i rom (al-makan), og tid (al-zaman) påvirker ikke Ham. Ingenting likner Ham, det vil si at ikke noe er slik som Ham.» (Se: Sa'd al-Din al-Taftazani & Najm al-Din al-Nasafi, Sharh al-Aqa'id al-Nasafiyya, 92-97). 

Som konklusjon må en ha i sin aqidah at Allah den Høyeste er ren fra rom og tid. Det er feil å si at Han er overalt og det er også feil å tro at Han er på noe, siden alle disse er begrensede mens Allah er grenseløs. Vi må imidlertid tro at Hans kunnskap omfatter alt, og Han vet, ser og hører alt.

 

Og Allah vet best.

Muhammad ibn Adam
Darul Iftaa
Leicester, UK


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024