tag
Forsiden Oppdag islam Profeten Glemt kunnskap Søk

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?


Uansett hvilket synspunkt en måtte holde om hvor mange rak`at man bør be hver natt i Ramadan, er det et faktum at det ikke finnes noen sahih hadith som eksplisitt forteller hvor mange rak`at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) pleide å be. På bakgrunn av utbredelsen av oppfatningen om det er kun 8 rak`at som er sunnah å be, følger en kort analyse av de ulike relevante hadithene i denne saken.

Under profeten (saws) sin tid

Det er fortalt av Abu Hurayra (ra) at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: "Den som ber i Ramadan troende og håpende, vil få sine tidligere synder tilgitt." Ibn Shihab (ra)(en i fortellerkjeden) sa: "Da Allahs sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) døde, pleide folk å gjøre det og det forble tilfellet under kalifatet til Abu Bakr (ra) og starten av kalifatet til `Umar (ra). [Sahih al-Bukhari nr. 1905]

Vi ser her at profeten (saws) oppfordret folk til å be tarawih, men beordret det ikke, altså er det sunnah og ikke fard. Et interessant punkt for oss i denne sammenhengen er å se hvordan tarawih ble bedt.

`A'isha (ra) fortalte: "Allahs sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) gikk ut midt på natta og ba i moskeen og noen menn begynte å følge hans bønn. Neste morgen snakket de om det og den påfølgende natten ba flere folk med hans bønn. Den tredje natten var det mange folk i moskeen og profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) kom ut og ba, og de fulgte hans bønn. Men på den fjerde natten var ikke moskeen i stand til å romme folket, men han kom kun ut for morgenbønnen. Da han fullførte fajr, vendte han seg til folket og gjorde tashahhud. Så sa han 'Når det gjelder det følgende, var ikke deres posisjon skjult fra meg, men jeg fryktet at den (nattebønnen) skulle bli obligatorisk for dere og at dere ikke skulle være i stand til å utføre den.' Da Allahs sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) døde, var det slik tilfellet var." [Sahih al-Bukhari nr. 1908]

Her kommer det frem at i opptil tre netter ledet profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sahaba (ra) i tarawih også. Og han gjorde det ikke flere dager fordi han fryktet at dette ville bli fard for oss. Så hvor mange rak`at er det han ba? Det fins en hadith fortalt av Jabir (ra) som sier at profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) ledet folk i 8 rak`at tarawih. Og det fins andre ahadith som sier at det var 20 rak`at han ledet dem i.

Hadith-lærde viser til at begge versjonene av hadithene som forteller dette er veldig svake, men at de hadithene som nevner 20 rak`at er relativt sett sterkere enn de om 8 rak`at. Dette er bl.a. fordi `Isa bin Jariyah, som er blitt kritisert, er med i fortellerkjeden til versjonen om 8 rak`at. Han er svak ifølge Yahya ibn Ma`in (tidlig hadith-lærd, d. 233 e.H.), og hans rapporter er forkastet siden de går imot andre etablerte ahadith. Han er den eneste som forteller at det var 8 rak`at.

I Musannaf ibn Abi Shayba og imam al-Bayhaqi sin hadith-samling finner man at Ibn `Abbas (ra) fortalte at profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) ledet folk i 20 rak`at tarawih. Som nevnt er denne hadithen er også svak. Men siden begge er svake hadith, kan vi ikke bruke disse som bevis alene for hvor mange rak`at det var.

Den følgende hadithen blir brukt av noen som et argument for at det var 8 rak`at. Men den handler om tahajjud. Det kommer frem at den ikke har noen ting med tarawih å gjøre, dersom man leser nøye.

Det er fortalt av Abu Salama ibn Abdur Rahman at han spurte `A'isha (ra): "Hvordan var bønnen til Allahs sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) i Ramadan?" Hun svarte: "Han pleide ikke be mer enn elleve rak`at i Ramadan eller utenom den. Han pleide å be fire rak`at - ikke spør om deres vakkerhet og lengde - og så ba han fire - ikke spør om deres vakkerhet og lengde - så ba han tre (rak`at witr)." `A'isha (ra) sa også: "Jeg spurte 'Allahs Sendebud, sover du før du ber witr?' så han svarte '`A'isha, mine øyne sover, men mitt hjerte sover ikke.'" [Sahih al-Bukhari nr. 1096]

Det første vi merker oss, er at `A'isha (ra) forteller om 11 rak`at både i og utenfor Ramadan - det fins ingen tarawih utenfor Ramadan, så det handler ikke om tarawih.

Hvis man leser andre ahadith som forteller hele denne hendelsen da `A'isha (ra) ble spurt om profetens salah om natta, ser vi at hun blir spurt eksplisitt om tahajjud, og hun svarer det samme om disse rakat (se f.eks. Sahih Muslim nr. 1623).

Leser man selve teksten i hadithen, ser vi at hun nevner at han ba 4 rak`at og så 4 rak`at til. Er det i det hele tatt noen muslimer som mener at profetens metode for å be tarawih var 4 rak`at av gangen? Selv ikke de som påstår at sunnah er 8 rak`at tarawih mener det. Derfor er det klart at denne hadithen ikke handler om tarawih, men om tahajjud. Imam al-Bukhari (ra) har forøvrig også inkludert denne hadithen i kapitlet om tahajjud i sin sahih samling, så det er ikke noen ny kunnskap at denne ikke handler om tarawih.

Abu Bakr (ra) sin tid som kalif var en kort periode og den var veldig preget av å bekjempe opprørere. Men tarawih forble slik som den var under profetens tid, som det står i Sahih al-Bukhari nr. 1905 sitert i begynnelsen av denne artikkelen. Derimot finnes det relevante ahadith om situasjonen i tiden etter det som er av interesse.

Under `Umar (ra) sin tid som kalif

Det er fortalt at `Abdur Rahman ibn `Abdul Qari sa: "En natt i Ramadan gikk jeg ut med `Umar ibn al-Khattab (ra) til moskeen og var adskilt i forskjellige grupper. En mann ba på egen hånd og en annen mann ba med en gruppe som fulgte ham. `Umar (ra) sa: 'Jeg mener det vil være bedre for alle disse folkene å samles bak én som resiterer.' Så bestemte han seg for å samle dem bak Ubayy ibn Ka`b (ra). Så gikk jeg ut med ham igjen en annen natt, og folk ba en som resiterte. `Umar (ra) sa: 'Dette er en utmerket innovasjon. Men den de sover gjennom er bedre enn den de ber' - han mente (å be) den siste delen av natta. Folk pleide å be i den første delen." [Sahih al-Bukhari nr. 1906]

Her står det klart og tydelig at folk pleide å be i flere jam`at om natta i Ramadan hver for seg, og `Umar (ra) samlet dem alle til å be bak Ubayy ibn Ka`b (ra). Andre ahadith som vi nå skal se på viser at dette var 20 rak`at og ikke 8 rak`at.

Sa`ib ibn Yazid sa: "I tiden til `Umar ibn al-Khattab (ra) pleide folk å be 20 rak`at og witr." [Fra imam al-Bayhaqi's al-Ma`rifah, er sahih ifølge imam al-Nawawi i hans al-Khulasa]

(...) `Umar (ra) beordret ham (Ubayy) til å lede folk i bønn om natta i Ramadan og Ubayy fortalte at han sa: "Folk faster om dagen og kan ikke resitere ordentlig, derfor er det bedre at du resiterer om natta. Jeg (Ubayy) spurte: 'Leder av de troende, dette ble ikke gjort tidligere.' Han svarte: 'Jeg vet det, men det er en god handling.'" Så ledet Ubayy sahaba i 20 rak`at. [Kanz al-Ammal]

Yahya fortalte fra Malik at Yazid ibn Ruman sa: "Folk pleide å be 23 rak`at om natta i Ramadan på tiden til `Umar ibn al-Khattab." [Muwatta Malik 6.5]

I hadithen over nevnes det 23 rak`at fordi de siste 3 var witr. Det fins sahih bevis fra tidene til `Uthman og `Ali (ra) også, som viser at de også fikk folk til å fortsette å be 23 rak`at sammen om natta i Ramadan. Og det er veldig mange slike sahih bevis som forteller at det var 20 rak`at tarawih og 3 rak`at witr, fra Sunan al-Kubra av imam Bayhaqi, og i Musannaf ibn Abi Shaybah, som er to hadith-samlinger.

Mange `ulama (inkludert ibn Qudama al-Maqdisi, ibn Hajar al-Haytami og `Ali al-Qari) mener at da `Umar (ra) samlet alle sahaba bak én imam uten at noen protesterte, tilsvarer dette en type ijma` av sahaba, kalt ijma` sukuti (at en mengde lærde blir enige om noe, og ingen protest er kjent). Og det fins ingen bevis, selv ikke svake eller falske bevis, på at én eneste sahabi gjorde motstand mot dette, altså å bli ledet i tarawih i 20 rak`at. Hvem var det vel som elsket sunnah og hatet bid`ah mer enn sahaba? Hvis noen skulle gjort motstand mot noe som gikk imot sunnah, ville det sannelig vært sahaba. Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa at hans ummah ikke skulle bli enige om noe som var feil (se Mustadrak al-Hakim 1/116). Dessuten var dette en ordre fra amir al-mu'minin, og det var ordren som fortsatte å gjelde under de fire første khulafa al rashidin (rettledede kalifer).

Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sa: "Dere må følge min sunnah og mine rettledede kalifers sunnah. Hold på den og klamre dere fast på den." [Sunan Abi Dawud nr. 4590]

De som mener at det er sunnah å be 8 rak`at tarawih aksepterer at `Umar (ra) fikk folk til å be samlet 20 rak`at tarawih bak én imam. Dersom `Umar (ra) var den som valgte akkurat 20 rak`at uten noen beivs for det, så hvorfor skulle velge akkurat 20 rak`at? Hvorfor ikke 22 eller 18 eller 12? Grunnen er at han hadde det fra noe sted, nemlig profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham), og ingen av sahaba (ra) protesterte mot det fordi de også visste det var 20 rak`at fra før av. Det er ingen grunnlag for å tro at sunnah er noe annet enn å be 20 rak`at tarawih. Dette bekrefter de hadithene som sier at profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) ledet folk i 20 rak`at, selv om de i seg selv er svake, er de som representerer hva som faktisk skjedde.

Konklusjon

I alle fire lovskoler finner vi at sunnah er 20 rak`at tarawih. Fra Durr al-Mukhtar kommer det frem at hanafi fiqh anser tarawih som 20 rak`at ifølge shaykh Faraz Rabbani. I shafi`i fiqh er det også skrevet at det som er sunnah er 20 rak`at tarawih, som det står i Reliance of the Traveller F10.5, skrevet og oversatt av shafi`i fuqaha. Mufti Musa Furber bekrefter at også i bøkene i hanbali fiqh, inkludert al-Mughni, er det 20 rak`at som er sunnah. Sunnah i maliki fiqh er også opprinnelig 20 rak`at, selv om det fins et synspunkt som sier at det er 36 rak`at ifølge bl.a. Sharh al-Kabir av imam Ahmad al-Dardir. Grunnen til at de la til 16 ekstra rak`at i en periode, er fordi folk i Makkah gjorde tawaf etter hver fjerde rak`ah av tarawih, og siden folket i Madinah ikke hadde den muligheten, ba de 4 rak`at ekstra istedet mellom hver fjerde rak`at tarawih.

Så alle fire lovskolene sier at det er egentlig 20 rak`at tarawih som er sunnah mu`akkadah. Likevel er det folk som insisterer på at det er bid`ah å be 20 rakat og at sunnah er kun 8 rak`at. Dette gjør de uten noen bevis, det går i mot sahabas praksis og også imot alle fire lovskoler. Begrunner man synet om at tarawih er 8 rak`at med hadithen vi siterte fra `A'isha (ra) og insistere på at den beskriver tarawih, skal man be fire rak`at to ganger, og man må kun be dem i jamat tre dager i hver ramadan, og ellers 8 rak`at alene. Ingen av de som sier at sunnah er 8 rak`at tarawih gjør dette uansett. Det er med andre ord svært inkonsekvent.


 

Kilder:

Taraweeh – 8 or 20 rakat? – en tale av shaykh Abu Yusuf Riyadh ul Haq
http://jaamiahamidia.wordpress.com/2007/08/10/is-taraaweeh-20-rakaaats/
http://masud.co.uk/ISLAM/misc/tarawih.htm
http://masud.co.uk/ISLAM/misc/8or20.htm


‹‹ Tilbake


Glemt kunnskap

'Aqidah - Troen Fiqh - Islamsk rettslære 'Ibadah - Tilbedelse Mu'amalah - Økonomi Akhlaq - Væremåte Mu'asharah - Samfunn
 

Aktuelt

Tarawih – Hvor mange rak`at er sunnah?
I senere tid er det blitt et stadig mer populært synspunkt å tro at sunnah er å be 8 rak`at tarawih, og at 20 rak`at er ...

 
  Les mer  

Nye bønnetider fra IRN

IRN har utgitt nye standardiserte bønnetider for Norge. Se bønnetidene her


Bønnetider på iPhone og Android

 

Mest delt på Facebook
Copyright © 2008 - 2024